OLENTERVE - TIETOKONEOHJELMAT

 

Kuvassa 7 on esitetty OlenTerve-ohjelman etusivu josta on nähtävissä ohjelman välilehdistä muodostuva rakenne. Kullekin välilehdelle on annettu yksilöllinen nimi - kuten esimerkiksi ”Mittaaminen”. 

 

Klikkaamalla kutakin välilehden tekstiosaa, tietokoneen näyttöön aukeaa kyseisellä välilehdellä olevat ohjelman toiminnot. Kuvassa 8 näkyy esimerkkinä ”Mittaaminen”-välilehdeltä löytyvät toiminnot.

KUVA 7

KUVA 8

OlenTerve-ohjelma sisältää mm. seuraavat ominaisuudet ja toiminnot:

 

- OlenTerve-ohjelma sisältää kattavat motivointiosiot seuraavista aiheista: Johdatus BioTasapaino-Analyysiin, Ihmisen fysiologia ja BioTasapainoAnalyysi, Happo-emäs-tasapaino, Hapetusstressi, Solu ja sen Elinympäristö, Tieteellisiä julkaisuja. Näiden sisältöjen avulla on luontevaa motivoida mitattavaa henkilöä ravinnon käyttöön, liikuntaan ja elämäntapoihin liittyvissä valinnoissa (kuva 9).

- OlenTerve-ohjelman neuvontaosa sisältää seuraavat kattavat ravintoon liittyvät aineistot: Ravinto-neuvottelukunnan ravintosuositukset, ravintoaineiden yksityiskohtaiset analyysitiedot, happo-emäs-tasapainon kannalta laaditun ravintoaineluettelon ja ravintoaineiden sisältämän antioksidanttipitoi-suuden perusteella laaditun ravintoaineluettelon.

- Neuvontaosiosta saadaan avattua ohjelma, jolla voidaan määrittää erilaisissa liikuntamuodoissa kuluva energiamäärä (katso kuva 10).

- Neuvontaosio sisältää käytännönläheistä liikuntatietoa kouluikäisille, työikäisille ja senioreille (katso kuva 10).

- Neuvontaosion avulla on mahdollista laatia ravinnon käyttöön ja erilaisiin liikuntamuotoihin liittyviä suosituksia.  

- Kaikki mittaus–, analyysi– ja tulostustoiminnot toteutetaan yksinkertaisesti klikkaamalla hiirellä tietokoneen näytöllä olevia painikkeita. 

- Mittaustulokset näytetään graafisesti suhteutettuina BTA-menetelmän viitearvoihin.

- Kukin mittaustulos lasketaan 300 yksittäisen mittauksen keskiarvona jolloin saavutetaan hyvä mittaustarkkuus.

- BTA-mittaustulokset ilmoitetaan 22 asteen referenssilämpötilassa jolloin eri aikaan ja erilaisissa olosuhteissa mitatut BTA-parametrit ovat keskenään tarkasti vertailukelpoisia.

- OlenTerve-ohjelma määrittää Claude Vincentin mittausmenetelmän mukaiset rH2-arvot.

- OlenTerve-ohjelman käynnistyttyä kultakin avautuvalta näytöltä löytyy yksityiskohtaiset ohjeet ohjelman käytön helpottamiseksi.

- OlenTerve-ohjelma tulostaa klikkaamalla mittaustuloksista ja –analyyseista sekä neuvonnan ohjeista Word-raportin, jossa on mukana painoindeksitaulukko.

KUVA 9

     KUVA 10

ETUSIVU

PALVELUT JA ASIAKKAAT

KÄYTTÖTARKOITUS JA BTA

TUOTEKOMPONENTIT

KALIBROINTIOHJELMA

KÄYTTÖKOULUTUS

TUTKIMUSYHTEISTYÖ

ARTIKKELIT JA JULKAISUT

HINTA- JA YHTEYSTIEDOT